Algemene voorwaarden

Tages BV

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Tages BV ten behoeve van een cliënt. De cliënt aanvaardt hierbij om geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan Tages BV met betrekking tot deze prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle (rechts)personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten.


2. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Tages BV zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen vermeld in de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een aanspraak ten laste van Tages BV vervalt in ieder geval, indien deze aanspraak niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één jaar nadat de client een gebeurtenis of omstandigheid, die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, ontdekt. Bovenvermelde vervaltermijn begint eveneens te lopen vanaf het ogenblik dat deze gebeurtenis of omstandigheid door de cliënt redelijkerwijze gekend kon zijn. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximum 10.000,00 Euro.


3. Tages BV heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden in te schakelen. Tages BV zal bij de keuze van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen.


4. Elk advies dat door Tages BV gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt, en wordt enkel gegeven in het kader van de opdracht waarvoor het gegeven is. Het advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij het advies, uitgebracht door Tages BV niet aan derden zal bekendmaken, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Tages BV.


5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het ereloon worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat jaarlijks door Tages BV vastgesteld wordt. Het toepasselijk uurtarief is exclusief secretariaats- en verplaatsingsonkosten en wordt jaarlijks geïndexeerd


6. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.


7. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na ingebrekestelling door Tages BV, de wettelijke verwijlintrest verschuldigd en een administratieve kost van 50,00 Euro. Elke betwisting moet schriftelijk meegedeeld worden binnen 10 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij afwezigheid van zul een mededeling wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.


8. Tages BV heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in een overeenkomst met de cliënt. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden.


9. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Tages BV aanvaardt.


10. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten/beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.


11. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Tages BV en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen in verband met deze relatie met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbanken van het rechtelijk arrondissement Limburg


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x